ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Az adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a V48 Ingatlan Kft. (a továbbiakban: ADATKEZELŐ) az adatkezelés vonatkozásában az érintett előzetes tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének eleget tegyen és az érintettet az adatkezelés elveiről és jogai érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztassa.

Az adatkezelési tájékoztató összeállítása során az ADATKEZELŐ az alábbi jogszabályi rendelkezéseket vette alapul:

 1. A 679/2016/EU számú Általános Adatvédelmi Rendeletet („GDPR”)

 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt („Infotv.”),

 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt („Ekertv.”),

 4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt („Grt.”),

 5. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt („Ptk.”).

A jelen tájékoztató vonatkozik a ADATKEZELŐ azon adatkezelésére, amelyet a hírlevelek és ajánlatok küldésével kapcsolatban végez („CRM Adatkezelés”), illetve a www.modiano.hu oldal látogatása során történő adatkezelésre is („Honlap Adatkezelés”).

 

 

1. Az ADATKEZELŐ és elérhetőségei

Az ADATKEZELŐ neve: V48 Ingatlan Kft. (a továbbiakban: „ADATKEZELŐ”)

Székhelye: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. B/13.
Postacím: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. B/13.
Telefon: +36 1 266 6000
E-mail:  E-mail küldése Info.hungary@codic.eu

2. Adatkezelési alapelvek

2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság : az ADATKEZELŐ az adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen és olyan módon kezeli, hogy az az ügyfelek számára átlátható és megismerhető legyen.
 

2.2. Célhoz kötöttség : az ADATKEZELŐ az érintettek adatait csak a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében gyűjti, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 

2.3. Adattakarékosság : az ADATKEZELŐ csak olyan adatokat kezel, amelyek a fent utalt céloknak megfelelnek, és azokat csak a szükséges mértékig kezelik.
 

2.4. Pontosság : a ADATKEZELŐ megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy az érintettekről csak pontos és naprakész személyes adatokat kezeljen, a pontatlan adatokat pedig haladéktalanul helyesbíti.
 

2.5. Korlátozott tárolhatóság : az ADATKEZELŐ a személyes adatokat csak a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez feltétlenül szükséges ideig tárolja.
 

2.6. Integritás és bizalmas jelleg : az ADATKEZELŐ biztosítja, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az ADATKEZELŐ az itt meghatározott személyes adatokat elsődlegesen szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont), továbbá jogos érdeke érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érdekében, valamint az érintettek hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pont) alapján kezeli.

 • szerződés előkészítése, teljesítése: kommunikáció az érintettel, ajánlat küldése, szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatok kezelése;

 • jogos érdek: weboldal biztonságának garantálása, adminisztrációs feladatok teljesítése, IT szolgáltatások nyújtása, csalás megelőzése, felhasználók weboldal használatával kapcsolatos adatainak kezelése, weboldal fejlesztése;

 • hozzájárulás: közvetlen üzletszerzés (pl. hírlevél küldése)
   

Az Érintett hozzájárulása

A hírlevelek és ajánlatok küldése (e-mailen, illetve SMS-ben) az Érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás megadható:

a) a honlapon/microsite-on történő regisztráció során, vagy
b) külön nyilatkozatban.

az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az ADATKEZEL Őnnek (a fenti megjelölt címére) címzett értesítéssel, e-mail üzenettel vagy az egyes e-mailekben szereplő leiratkozási linken visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4. Az adatkezelés célja
 

4.1. Az adatkezelés célja az CRM Adatkezelés tekintetében az ADATKEZELŐ által üzemeltetett weboldalon elérhető szolgáltatások, így különösen ingatlan hirdetések keresése, ajánlatok nyújtása, üzleti ajánlatok küldése, kapcsolattartás és az az érintett igényeinek, esetleges panaszainak minél teljesebb kiszolgálásának biztosítása, valamint az ADATKEZELŐ piackutatási céljainak, adó és számviteli valamint egyéb jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, nyújtott szolgáltatásainak minőségellenőrzése, informatikai rendszer fejlesztése érdekében. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a jelen Tájékoztatás 5.2. pontjában található.

4.2. Az adatkezelés célja a Honlap Adatkezelés tekintetében: az ADATKEZELŐ a www.modiano.hu üzemeltetése érdekében sütiket használ, melyek célja a honlap látogatottságának felmérése, ennek részleteit az 5.1. pont tartalmazza.

 

4.3. Az ADATKEZELŐ az Érintett által megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára nem továbbít – hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik.
 

4.4. Az ADATKEZELŐ az érintett által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ez azonban nem érinti az ADATKEZELŐ azon kötelezettségét, hogy csak pontos személyes adatokat kezeljenek. Az érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az érintett veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail használata során mindennemű felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5. A kezelt adatok köre
 

5.1. Honlap Adatkezelés:

A honlap/weboldal látogatása során az ADATKEZELŐ a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a következő látogatói adatokat: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az ADATKEZELŐ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag az ADATKEZELŐ fér hozzá.
 

5.2. CRM Adatkezelés:

A regisztrációs folyamat során rögzítésre kerülő adatok: felhasználói név, jelszó, jelszó-emlékeztető, e-mail cím, név, ország, cím, nem, telefonszám, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás, regisztráció időpontja, belépések száma, utolsó belépés időpontja, a belépés IP címe, az érintett által a honlapon/weboldalon igénybe vett szolgáltatások és azok adatai.

Az ADATKEZELŐ a személyes adatokat az ügyfélkapcsolatok rendszerezését és működtetését szolgáló elektronikus rendszerében („CRM rendszer”) rögzíti. A CRM rendszer a fent jelzett adatokon kívül tárolja az ügyfél aktivitását, a kapcsolatfelvételt, annak tartalmát, időpontját. Amennyiben az érintett szerződést kíván kötni a Társaság által nyújtott szolgáltatások tekintetében, további adatok is bekerülnek a CRM rendszerbe: az érintett banki adatai, személyi azonosító adatai (adószám, személyi igazolványszám, anyja neve, születési helye, ideje), kiválasztott ingatlan adatai, specifikációk, kialakítási és építési adatok.

 

Amennyiben az érdeklődők szerződést kötnek a kiválasztott ingatlanra, az ADATKEZELŐ személyes adataikat tovább tárolja különösen a szerződés teljesítése érdekében.

 

6. Az adatkezelés tartalma
 

6.1. Az ADATKEZELŐ által kezelt elektronikus levélcímek (e-mail címek) elsősorban a kapcsolattartást szolgálják. Az ADATKEZELŐ által nyújtott szolgáltatások változása esetén az ADATKEZELŐ a változásokra vonatkozó tájékoztatást e-mail útján küldi meg. Az ADATKEZELŐ levélcímeket csak az alábbiakban meghatározott módon használják fel reklám e-mail küldésére: az ADATKEZELŐ bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, az Érintett hozzájárulása esetén.
 

6.2. Az ADATKEZELŐ, illetve külső szerverre mutató hivatkozás esetén a hivatkozás külső szolgáltatója a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A sütikre vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el: […]

 

7. Az adatkezelés időtartama

 

7.1. Az ADATKEZELŐ az Érintettek személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

Számviteli tv. 169. § (2) bekezdés alapján 8 év

Art. 78. § (3) bekezdés alapján 5 év

Pmtv. 56. § (2) bek., 57. § (2)-(3) bek., 58. § (1) bek. alapján 8-10 év

Egyéb esetben a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig őrizzük meg az adatokat. Ezt követően a személyes adatokat töröljük, illetve anonimizáljuk.

 

7.2. Amennyiben az érintett kéri személyes adatai törlését vagy visszavonja hozzájárulását, a törlésre az érintett törlési igényének, hozzájárulása visszavonásának beérkezését követően haladéktalanul sor kerül, kivéve amennyiben jogszabály a személyes adatok kezelésére vagy megőrzésére hosszabb időt nem ír elő, amely utóbbi esetben a törlés időpontja a jogszabály által megkívánt időtartamot követő nap.
 

7.3. A rendszer és a honlap működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az ADATKEZELŐ biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

7.4. A jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a bűncselekmény elkövetése esetén, illetve rendszer elleni támadás esetén az ADATKEZELŐ jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

 

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

8.1. Az adatokat elsődlegesen az ADATKEZELŐ, illetve az ADATKEZELŐ azon munkatársai jogosultak megismerni, akik feladata, hogy ellássák a CRM rendszer üzemeltetését és a Társaság által meghirdetett szolgáltatások nyújtását, azonban azokat nem teszik közzé és harmadik személyek számára nem továbbítják.
 

8.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében az ADATKEZELŐ adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehetnek igénybe. Az ADATKEZELŐ kötelezettséget vállal arra, hogy adatfeldolgozói biztosítják az adatok jogszerű és biztonságos kezelését, és lehetővé teszik, hogy az érintettek élhessenek a jogszabályok által biztosított jogaikkal. Az ADATKEZELŐ az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazzák:

 • Codic Hungary Kft. (értékesítési feladatok, beruházó ADATKEZELŐ általános képviselete);

 • TMF Group Kft (számviteli feladatok);

 • Because Agency Kft. (értékesítési rendszer IT üzemeltetése, marketing feladatok teljesítése)

 •  (ingatlan értékesítési ügynöki tevékenység)
   

8.3. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót az ADATKEZELŐ rendelkezése szerint vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az ADATKEZELŐ rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az ADATKEZELŐ rendelkezése szerint köteles tárolni és megőrizni.
 

8.4. Az ADATKEZELŐ bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az ADATKEZELŐ érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, az ADATKEZELŐ igényérvényesítése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintett elérhető adatait.
 

8.5. Az ADATKEZELŐ jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági megkeresés (pl. felszólítás, határozat, végzés, stb.) kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az ADATKEZELŐ nem tehető felelőssé.  Az ADATKEZELŐ ilyen esetben ellenőrzi, hogy a megkeresés valóban hatóságtól illetve bíróságtól érkezett-e, és az adatokat biztonságos, adatszivárgást kizáró módon adják át.

8.6. Abban az esetben, ha az érintettek az ADATKEZELŐ által ajánlott szolgáltatásra irányuló szerződést meg kívánja kötni, az ADATKEZELŐ jogosult arra, hogy az érintetteknek a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait továbbítsa a Modiano Projekt keretében együttműködő tárasságok számára. A személyes adatok pontos címzettjéről és az adatátadás körülményeiről az ADATKEZELŐ az érintetteket külön értesíti.
 

8.7. Minden olyan esetről, ha a szolgáltatott adatokat az ADATKEZELŐ az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, az ADATKEZELŐ az érintettet haladéktalanul tájékoztatja a releváns információkról.
 

8.8. Az ADATKEZELŐ az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységükről az érintettet igény szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
 

8.9. Azz ADATKEZELŐ rendszere az érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.10. Személyes adatokat harmadik országba az ADATKEZELŐ nem továbbít.

 

9. Adatbiztonság

9.1. Az ADATKEZELŐ az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtják végre, hogy az a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintett magánszférájának védelmét.
 

9.2. Az ADATKEZELŐ gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az GDPR, valamint az egyéb adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 

9.3. Az ADATKEZELŐ az adatokat megfelelő intézkedésekkel megvédi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

10. A felhasználók (Érintettek) jogai az ADATKEZELŐ által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

10.1. Az érintett az ADATKEZELŐnél kérheti (a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén – törlését, (d) az adatkezelés korlátozását, (e) tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint (f) kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az ADATKEZELŐ rendelkezésére bocsátott adatokat megkapja, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Érintettek jogai és jogorvoslat: az érintett a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult:

 • hozzáférést kérni a személyes adataihoz. Az érintett jogosult az adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az adatkezelő jogszerűen végzi-e;

 • az adatkezelő által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

 • az adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja az érintettet arra, hogy az adatkezelő törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre. Az érintett abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lásd alább), amennyiben az adatkezelő az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben az adatkezelő köteles személyes adatait törölni. Az adatkezelő bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az érintett megfelelően tájékoztatásra kerül;

 • személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdeke, és az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekével szemben;

 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például az adatkezelő jogellenes adatkezelést folytat, és az érintett nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, vagy amikor az érintett vitatja az adatkezelő által kezelt adatok pontosságát;

 • az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. Fontos, hogy ez a jog csak az érintett által az adatkezelő részére átadott adatokra vonatkozik;

 • bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor az érintett személyes adatainak kezelése az érintett hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti;

 • közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az adatkezelő jogellenes kezelte személyes adatait, az adatkezelő azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg az adatkezelő-t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1363 Budapest, Pf.9.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

 

11. Az adatkezelési tájékoztató kötelező ereje és módosítása

11.1. Az ADATKEZELŐ kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően jár el az érintettek személyes adatainak kezelése során.
 

11.2. Az ADATKEZELŐ fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 

11.3. A jelen tájékoztató módosítását követően az Érintettet megfelelő módon (pl. a weboldalon feltüntetve, vagy egyéb módon) tájékoztatják. A szolgáltatás további felhasználásával az Érintett a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.
 

Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap/weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az ADATKEZELŐ jogosult kártérítés érvényesítésére. Az ADATKEZELŐ ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Budapest, 2021. június 30.

PRIVACY POLICY

The aim of the present privacy notice is for the data processing of V48 Ingatlan Kft. (hereinafter: Controller) will comply with the obligation to provide prior information and advise the data subjects of the principles of the processing and the data subjects rights.

When compiling this privacy notice, the Controller relied mainly on the following legislation: 

 1. General Data Protection Regulation (EU) 679/2016 (“GDPR”) 

 2. Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information (hereinafter as: “Info Act”), 

 3. Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services (hereinafter as: E-commerce Act), 

 4. Act XLVIII of 2008 on Business Advertising Activity (hereinafter as: “Business Activity Act”), 

 5. Act V of 2013 on the Civil Code (hereinafter as: “Civil Code”). 
   

The present notice applies to the processing performed by the Controller in relation to dispatching newsletters and offers (“CRM Data Processing”) as well as to data processing performed during the visit of the website www.modiano.hu (“Webpage Data Processing”).

 

1. The Controller and its contact information

Name of the Controller: V48 Ingatlan Kft. (hereinafter as: „the Controller”)

Seat: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. B/13.
Mailing address: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. B/13.
Telephone: +36 1 266 6000

E-mail:  send e-mail Info.hungary@codic.eu

 

2. Principles of processing of personal data

2.1. Lawfulness, fairness and transparency: the Controller shall process the personal data only lawfully, fairly and in such a manner that it will be transparent and available for the clients.
 

2.2. Purpose limitation: the Controller shall process the data subjects’ personal data only for the purposes specified in Section 4 and in a manner that is compatible with said purposes.
 

2.3. Data minimization: the Controller shall process only the personal data that are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.
 

2.4. Accuracy: the Controller shall take all reasonable actions to ensure that they process only accurate and up-to-date personal data and they shall erase any inaccurate data without delay.
 

2.5. Storage limitation: the Controller shall store the personal data only for a period that is absolutely necessary to attain the purposes set out in Section 4.
 

2.6. Integrity and confidentiality: the Controller shall process the personal data in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organizational measures.

 

3. Legal grounds for data processing

The Controller uses all the identified personal data in particular for the preparation of contracts and the performance of the contract (Art. 6 (1) b) GDPR), for the purposes of its legitimate interest (Art. 6 (1) f) GDPR) or in case the data subject has given consent to the processing (Art. 6 (1) a) GDPR).

 • preparation and performance of a contract: correspondence with the data subject, make an offer, provide services;

 • legitimate interest: ensure website security, administrative tasks, IT services, prevention of fraud, processing of personal data regarding the users’ behavior in connection with the website

 • consent: direct marketing (pl. eDM).

The Participants contribution

 

eDMs and other offers (sent by email or SMS) shall only be sent if the Participant has consented. The consent can be given

a) when registering on the website / microsite, or
b) in a separate declaration.

The Participants are entitled to withdraw consent at any time, without restriction, by notice addressed to the Controller to the above address or by an email or under the unsubscribe link placed in each message. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

4. Purpose of the data processing
 

4.1. Purpose of the data processing in respect of CRM: searching for services on websites operated by the Controller, including, in particular, making offers and sending quotations, possible complains, contacts and satisfying the data subjects’ demands to the greatest possible extent.

The Controller’s fulfillment of market research goals, tax and accounting and other legal and contractual obligations, quality control of provided services, development of IT system.

The personal data to be provided for the use of such services are contained in paragraph 5.2 of the present Notice.

4.2. Purpose of the data processing in respect of Webpage Processing: the Controller shall use cookies for the operation of the website www.modiano.hu in order to assess the number and frequency of visits to the webpage, detailed in paragraph 5.1.

4.3. The Controller shall not use the personal data provided by the data subject for any purposes other than those specified herein. The personal data may be not disclosed to third parties or authorities – unless stipulated otherwise by the relevant laws.

4.4. The Controller shall not verify the personal data provided by the data subject. Liability for adequacy of the personal data shall fall solely on the data subject providing them. However, this shall not affect the Controller’ obligation to process only accurate personal data. When giving his or her e-mail address, the data subject shall also guarantee that the specific service will be solely utilized from the e-mail address provided by the data subject. With regard to said commitment, in the course of the use of the specific e-mail address, all liabilities shall fall solely on the person who registered the e-mail address.

5. The range of processed data
 

5.1. Webpage Data Processing: 

For the performance and monitoring of the service and for the prevention of misuses, the Controller shall record the following personal data of visitors during visits to the website/webpage: time of visit, visitor’s IP address, the address of the visited website and the website previously visited, type of the user’s browser. 

Data to be recorded technically during the operation of the system: the personal data of the computer of the user logging in which are generated when using the service and which are recorded as an automatic result of technical processes. Upon login and log out, the system shall automatically log the personal data to be recoded automatically without any additional statement or action of the data subject. The system shall not connect the data in the log file to any other personal data. The data shall be accessed solely by the Controller.
 

5.12. CRM Data Processing:

Personal data to be recorded during the registration process: user name, password, password reminder, e-mail address, country, address, telephone number, consent on receiving newsletters, date of registration, number of logins, time of the last login, login IP address, services used by the data subject on the webpage/website and the data of such services.

The Controller shall record personal data in the electronic system serving the systematization and operation of customer relationship management (“CRM system”). Apart from the above-mentioned data, the CRM system shall store the activity of the customer, the contact, its content and time. If the data subject intends to enter into contract regarding the services provided by the Company, additional data shall also be transferred into the CRM system: banking data, personal identification data of the data subject (tax number, identification card number, mother’s name, place and date of birth), data of the selected real property, specifications, design and construction data. 

Insofar as the persons showing interest enter into contract in relation to the selected property, the Controller shall continue to store their personal data in particular to perform the contract.

 

6. Duration of the data processing
 

6.1. The electronic mail addresses (e-mail addresses) processed by the Controller mainly serve for the purpose of communication. In the case of change to the services provided by the Controller, the Controller shall send the information related to said changes via e-mail. The Controller shall use the mailing addresses for sending advertisements based on the data subject’s consent and in accordance with the applicable laws.

 

6.2. The Controller, or in the case of a hyperlink to an external server, the external provider of the hyperlink shall place or identify small packages (so-called cookies) on the computer of the user. When the browser returns a previously saved cookie, the service provider managing the cookie may connect the user’s data saved during his current visits with the previous data, yet only in respect to the service provider’s own content. The user shall be able to delete or block the application of cookies in his or her own browser. In most cases, cookies can be managed under the ‘privacy settings menu item in the menu tools/settings by clicking on ‘cookie’. The detailed cookie policy is available under the following link: […]

 

7. Duration of the data processing

 

7.1 The Controller manages the personal data of the Parties to fulfill the following legal obligations for the following period:

Pursuant to Section 169 (2) of Act C of 2000 is 8 years

Pursuant to Section 78 (3) of Act CL of 2017 is 5 years

Pursuant to Section 56 (2), 57 (2)-(3) and 58 (1) of Act LIII of 2017 is 8-10 years.

In any other cases personal data may only be stored until it is compatible with the purposes of the processing. Personal data shall be erased or anonymized after such period.

 

7.2. Should the data subject request the erasure of their data or withdraw his or her consent of processing, the affected data shall be erased without undue delay after the receipt of the request or the withdrawal of the consent unless a longer period is prescribed for the processing or retention of personal data by law, in which case the personal data shall be erased on the day subsequent to the expiry of the time limit required by law.

 

7.3. The personal data recorded automatically or technically in the course of the operation of the system and webpage shall be stored in the system for a reasonable period for the assurance of the operation of the system. The Controller shall ensure that such automatically recorded data will not be linked to other personal data of the user, with the exception of cases specified by law as being mandatory.
 

7.4. In the case of unlawful or misleading use of personal data, crimes committed or attacks against the system, the Controller shall be entitled to erase the personal data of the data subject simultaneously with the suspension of the registration, and at the same time, in the case of reasonable grounds of alleged criminal activities or civil law liability, the Controller may retain the data in question for the period of the proceedings to be conducted.

8. Individuals with access to the personal data, data transfer and processing

8.1. The personal data may be obtained primarily by the Controller or the colleagues thereof who are responsible for operating the CRM system the delivery of the services advertised by the Company yet without publishing and transferring the data to any third person.
 

8.2. The Controller may hire a data processor (system operator) for the operating of the IT system, performance of the service and settlement of accounts. The Controller guarantee that the data processors shall ensure the lawful and secure processing of the personal data and enable the data subjects to exercise the rights provided by law. The Controller shall employ the services of the following processors: 

 • Codic Hungary Kft.(sales tasks, investor, general representation of the Controller);

 • TMF Group Kft (accounting tasks);

 • Because Agency Kft. (sales system’s IT operation, fullfilment of marketing tasks)

 •  (real estate sales agent activity)

8.3. During the performance of the processing activity, other processors may be hired according to the instructions of the Controller. The processor may not make pivotal decisions related to the processing and shall process the obtained personal data only according to the orders of the Controller; they shall not perform data processing for their own purposes, and shall store and retain the personal data according to the instructions of the Controller.
 

8.4. The Controller may provide third parties with access to the personal data of the data subject in certain cases, including official requests by courts or police, legal proceedings due to substantiated grounds of the violation of copyrights, property- or other rights, violation of the Controller’ interests, threatening the provision of their services, enforcement of the Controller’ claims, etc.
 

8.5. The Controller is entitled and required to transfer any available personal data duly stored by them to the competent authorities if the data must be rendered in order to comply with laws or official requests (e.g. demands, resolutions, rulings, etc.). The Controller shall not be held liable for such data transfer or consequences arising therefrom. In such cases, the Controller shall check without exception whether the request has been received from the court or authority, and they shall transfer them in a secure manner, precluding data leakage.
 

8.6. In case the data subjects intend to conclude the contract for the services offered by the Controller, the Controller may transfer the data subjects’ personal data required to the conclusion of the contract for the Controller involved in the Modiano Project. The Controller shall specifically notify the data subjects of the exact recipients and circumstances of the transfer.
 

8.7. The Controller shall promptly notify the data subject in all cases when they intend to use the data for purposes deviating from that of the data collection.
 

8.8. The Controller shall adhere to the restriction without exception during the collection, recording and processing of the personal data and shall inform the data subject of their activities via e-mail.
 

8.9. The Controller’ system may collect data on the data subject’s activities, which cannot be linked by the users to the data generated when using other web pages or services.

8.10. The Controller does not transfer personal data to any third country.

 

9. Security of personal data

9.1. The Controller shall plan and carry out the processing operations in such a way that it will ensure the protection of the data subject’s privacy during the application of the GDPR and other relevant laws.
 

9.2. The Controller shall provide for the security of the personal data, and shall take all technical and organizational measures and develop procedural rules which are required for the enforcement of the GDPR and other relevant laws.
 

9.3. The Controller shall protect the personal data by means of suitable measures against unauthorized access, alteration, transmission, public disclosure, deletion or destruction, as well as damage and accidental loss, and to ensure that the data stored cannot be corrupted and rendered inaccessible due to any changes in or modification of the applied technique.

10. The users’ rights in relation to their personal data processed by the controller:

10.1. The data subject may request from the Controller (a) access to his or her personal data, (b) rectification (c) or erasure – if the conditions in the applicable laws are met – of personal data, (d) restriction of processing or (e) the data subject has the right to object to processing as well as (f) the right to data portability.

 

Subject access rights and right to legal redress: the affected individuals may, by using the contact details above:

 • request access to his/her personal data, including the right to receive a copy of the personal data held by the data controller and a right to check that it is done lawfully;

 • request correction of his/her personal data held by the controller. This enables the individual to have any incomplete or inaccurate data corrected, though the data controller may need to verify the accuracy of the new data provided by the individual to the data controller;

 • request erasure of his/her personal data. This enables the data subject to ask the data controller to delete or remove personal data where there is no good reason for it continuing to process it. The data subject also has the right to ask the data controller to delete or remove his/her personal data where he/she has successfully exercised the right to object to processing (see below), where the data controller may have processed the information unlawfully or where it is required to erase such personal data. Note, however, that the data controller may not always be able to comply with such requests of erasure for specific legal reasons which will be notified to the data subject, if applicable;

 • object to the processing of his/her personal data where the data controller is relying on a legitimate interest (or those of a third party) and the affected data subject believes that such legal interests are overridden by his/her interests or fundamental rights and freedoms;

 • request restriction of processing of his/her personal data, if, for instance, the use of the data is unlawful but the data subject do not want the data controller to erase it or where he/she contests the accuracy of the processed data;

 • request the transfer of his/her personal data to him/herself or to a third party. Note that this right only applies to automated information provided by the data subject to the data controller;

 • withdraw consent at any time where the data controller is relying on consent to process his/her personal data. However, this will not affect the lawfulness of any processing carried out before the individual withdraws his/her consent;

 • lodge a complaint with the supervisory authority in case of unlawful data processing. In case the affected individual believes that his/her rights have been infringed, the data controller recommends that the individual initiate a discussion with the data controller. Should such discussion not be fruitful, or should the individual not wish to partake in such activities, he/she may, without prejudice to any other administrative or judicial remedy, lodge a complaint with the Hungarian Data Protection and Freedom of Information Authority (NAIH), or another supervisory authority competent as per the affected individual’s habitual residence, place of work or place of the alleged infringement. In case of instigating a court procedure, the individual may decide to launch it before the court which has jurisdiction as per his/her address or residence. The contact details of the NAIH are as follows: 1363 Budapest, Pf. 9.; phone: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; website: www.naih.hu.

 

11. Binding force and amendment of the privacy notice

11.1. The Controller undertake to act in the course of the processing of the personal data in accordance with the provisions of the present notice.

11.2. The Controller reserve the right to amend the present privacy notice at their sole discretion at any time.
 

11.3. Subsequent to the amendment hereto, the Controller shall inform the data subject by appropriate means (e.g. by displaying it on the website or by other means). Through the continued use of the service, the data subject shall acknowledge the amended privacy rules, and the Controller shall not be obliged to obtain additional consent.


If the user has provided the personal data of any third party at the registration for the use of the service or caused any damage in the course of the use of the website/webpage, the Controller may file a claim for damages. In such cases, the Controller shall use their best efforts to assist the proceeding authorities to identify the offender.

 

 

Budapest, 30. June 2021